Logo

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarbij Klein Concert als verkoper van tickets optreedt. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk door Klein Concert zijn aanvaard. Aan toezeggingen enig medewerker van Klein Concert kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die schriftelijk door Klein Concert zijn bevestigd.
2. Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Klein Concert schriftelijk en expliciet is aanvaard.
3. Ingevolge artikel 7:46i lid 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn de informatieverplichtingen van artikel 7:46c van het Burgerlijk Wetboek en de rechten zoals verleend door artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op de dienstverlening van Klein Concert.
4. Bij aankopen bij Klein Concert zijn de regels omtrent de afkoelingsperiode niet van toepassing. De tickets zijn een tijdsgebonden product. Bestellingen zijn altijd definitief en kunnen door de klant niet worden geannuleerd.
5 Klein Concert blijft aansprakelijk voor het gehele aankoopbedrag indien koper een order heeft geplaatst en betaald.

Artikel 2. Definities
Handelsnaam: Klein Concert - www.kleinconcert.nl
Onderdeel van: HvN webdesign
HvN webdesign is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 24377286
Het fiscaal nummer van HvN webdesign (BTW-nummer) is: NL181027392B01
Ticket: toegangsbewijs voor een evenement.
Koper: de persoon die met Klein Concert een overeenkomst sluit tot levering van tickets (toegangsbewijzen) van evenementen zoals concerten, theater ed.
Schriftelijk: een op papier gesteld schrijven, alsmede een bericht dat op elektronische wijze is vervaardigd en vastgelegd.
Orderbevestiging: een schriftelijke bevestiging door Klein Concert van de door koper geplaatste order welke door Klein Concert wordt verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail) adres of aan hem wordt afgegeven.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een aanbod van Klein Concert wordt geacht door de koper te zijn aanvaard indien deze op het door Klein Concert gehanteerde bestelformulier heeft aangegeven welk(e) ticket(s) hij wenst te ontvangen, alsmede de overige vereiste gegevens daarop heeft ingevuld, en dit bestelformulier na verzending door Klein Concert is ontvangen.
2. Van aanvaarding van een aanbod van Klein Concert door de koper is ook sprake indien hij de vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Klein Concert.
3. Een overeenkomst komt tot stand nadat Klein Concert de aanvaarding door de koper van een aanbod van Klein Concertmiddels een orderbevestiging schriftelijk heeft bevestigd. Klein Concert heeft geen verplichting een overeenkomst te sluiten en kan daarvan om haar moverende redenen afzien.
4. Alle orders zijn bindend voor de koper en kunnen niet worden geannuleerd.
5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen koper en Klein Concert.
6. Tickets kunnen niet geruild worden nadat er door de koper een order is geplaatst. Alle orders zijn bindend.

Artikel 4. Prijzen
1. Bij de verkoop van tickets door Klein Concert is sprake van wederverkoop. De door Klein Concert gehanteerde prijzen wijken daarbij af van de eventueel op de tickets aangegeven prijzen, waaraan door koper geen rechten kunnen worden ontleend. In de door Klein Concert gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de verzendkosten.
2. Prijzen zijn uitgedrukt in euro's, tenzij anders aangegeven.
3. De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen.
4. Per boeking komen er eenmalige transactiekosten van € 2,00 (speciale verpakking = € 15,00) per order bij, ongeacht het aantal geboekte tickets. Portokosten worden niet belast aan kopers in Nederland en Belgie. In overige landen betalen kopers € 25,- koerierskosten bovenop de transactiekosten.
5. Het aanbod en de prijzen zijn beperkt geldig. Prijzen zijn onderhevig aan schommelingen en evenals (de samenstelling van) het product. Het aanbod heeft een bederfelijke waarde vanwege de gebondenheid aan de executiedatum.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van Klein Concert te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan koper van rechtswege in verzuim is en Klein Concert het recht heeft haar verplichtingen op te schorten. De gevolgen van deze opschorting komen voor rekening en risico van koper.
2. Betaling dient te worden verricht op één van de op de website van Klein Concert aangegeven wijze(n) of, in afwijking daarvan, op door Klein Concert nader aan te geven wijze.
3. Bij betaling met creditcard worden de gegevens beveiligd verzonden. Klein Concert zal bij de carduitgever autorisatie vragen voor de creditcard.
4. Indien voor betaling middels creditcard wordt gekozen dient koper op eerste verzoek van Klein Concert een kopie van een geldig legitimatiebewijs en creditcard te verschaffen. Klein Concert is gerechtigd om van koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.
5. Klein Concert is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de betaling niet binnen vijf (5) dagen na totstandkoming van de overeenkomst op de rekening van Klein Concert binnen is, ook indien betaling na verloop van die termijn alsnog heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. (Af)levering tickets
1. Indien tijdig is betaald streeft Klein Concert ernaar om tickets binnen negen (9) werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst aan koper te zenden. Klein Concert zal Tickets niet verzenden voordat zij de betaling heeft ontvangen. Tickets voor sportevenementen zullen doorgaans echter ongeveer twee (2) weken voor aanvang van het evenement aan koper worden verzonden. Ook kan het voorkomen dat Klein Concert de tickets veertien (14) dagen na totstandkoming van de overeenkomst nog niet in huis heeft, waardoor levering verlaat wordt. Altijd zal ernaar gestreefd worden om de kaarten bijtijds te versturen zodat de klant naar het evenement kan. Klein Concert is gerechtigd de tickets te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt. In enkele gevallen worden (elektronische) e-tickets verzonden per e-mail.
2. Verzending en afgifte geschieden voor rekening van Klein Concert. Klein Concert is niet aansprakelijk indien de klant zijn/haar gegevens, in de ruimste zin van het woord, niet juist heeft doorgegeven. Ook als er wordt gevraagd om een hoteladres/verblijfsadres dienen deze gegevens correct aangeleverd te worden.
3. Tickets worden binnen Nederland aangetekend verzonden via UPS of TNT Post. Aangetekende Verzending geschiedt voor rekening en op risico van Klein Concert; aangetekende zendingen zijn verzekerd voor de waarde van maximaal 46 euro. Bij niet geleverde zendingen door een fout van UPS of TNT Post zal Klein Concert maximaal 46 euro vergoeden, mits Klein Concert geen vervangende tickets kan leveren.
4. Indien UPS of TNT Post niet in staat is de zending persoonlijk af te leveren, zal deze naar het dichtstbijzijnde postkantoor worden verstuurd, al waar de zending twee (2) weken zal blijven liggen. Hiervan wordt door UPS of TNT Post schriftelijk melding gedaan op het besteladres. UPS kan er voor kiezen om twee maal langs te komen bij uw huisadres. Daarnaast is UPS gerechtigd om het pakket bij de buren af te leveren.
5. Voor verzending naar adressen buiten Nederland worden tickets voor rekening en risico van Klein Concert verzonden via UPS of een soortgelijke dienst. Verzendingen via UPS zijn verzekerd tot maximaal € 46,-.
6. De zending wordt door UPS op het door koper aangegeven adres afgeleverd, tenzij niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen. In dat geval laat UPS een schriftelijke melding achter met vermelding van een telefoonnummer van het dichtstbijzijnde kantoor waar het pakket opgehaald kan worden, waarmee koper een afspraak voor verkrijging van de tickets kan maken.
7. Indien koper een aan hem gezonden ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en het ticket door UPS of TNT Post naar Klein Concert wordt geretourneerd, doet koper daarmee afstand van zijn recht op levering. Koper zal gehouden zijn de kosten van retourzending aan Klein Concert te vergoeden.
8. Klein Concert kan in afwijking van de bepalingen terzake de (af)levering ervoor kiezen dat wordt afgeleverd op een andere wijze dan hiervoor aangegeven, bijvoorbeeld door de tickets af te (laten) geven aan de receptie van een door koper of gebruiker aan te geven hotel.
9. Als de tickets worden afgeleverd bij het hotel van de klant, dient de klant zijn/haar gegevens van de verblijfplaats/hotel naar ons te mailen. Hier wordt altijd om gevraagd door Klein Concert. Indien de klant geen gegevens heeft doorgegeven is Klein Concert niet aansprakelijk voor het leveren van de tickets.
10. Indien de klant zijn/haar tickets kwijt raakt, is Klein Concert niet aansprakelijk. De klanten van Klein Concert zijn zelf verantwordelijk voor de tickets nadat deze zijn afgeleverd.

Artikel 7. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
1. De koper en/of de gebruiker van een door Klein Concert geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.
2. Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Klein Concert geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Klein Concert niet aansprakelijk zijn.
3. De koper en/of gebruiker van een ticket bezoekt een evenement op eigen risico. Klein Concert zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper/en of gebruiker ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.
4. De door Klein Concert aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets sluiten niet altijd aan bij de kwaliteitscategorieen van de organisator van het evenement. Klein Concert bepaalt haar eigen categorie-indeling. Aan de categorie- dan wel rangindeling kunnen door koper geen rechten worden ontleend. Klein Concert behoudt het recht om tickets te upgraden zonder verdere kosten of verplichtingen harerzijds.
5. Koper en/of gebruiker van een door Klein Concert geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Klein Concert rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper en/of gebruiker van een ticket.
6. Indien een evenement wordt verplaatst dient koper zich tot Klein Concert te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Klein Concert retour te ontvangen.
7. Indien een evenement wordt afgelast en geen vervangend evenement plaatsvindt, dient koper zich tot Klein Concert te wenden, teneinde het aankoopbedrag van het ticket aangekocht bij Klein Concert retour te ontvangen.
8. De inhoud van de website van Klein Concert is vrijblijvend en aan de inhoud daarvan en aan de daarop opgenomen "links" kan koper jegensKlein Concert geen rechten ontlenen.
9. De door Klein Concert gehanteerde prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, samenhangend met de vraag naar en beschikbaarheid van tickets. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat koper een aanbod van Klein Concert heeft aanvaard kunnen door koper geen rechten worden ontleend.
10. Eventuele aansprakelijkheid van Klein Concert is beperkt tot de het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.
11. Het is mogelijk dat Klein Concertconcert-, evenement-, sport- of theatertickets voor de officiële verkoop in de verkoop plaatst. Dit heet de zogenaamde pre-sale. Deze pre-sale is altijd onder voorbehoud. Hier kunnen door koper geen rechten aan wordenontleend.
12. In enkele gevallen leveren wij seizoenskaarten voor evenementen. In dit geval leveren wij persoonlijk voor het eerste evenement de seizoenskaarten af bij de klant. Het leveren van seizoenskaarten kan op geen enkele wijze als tekortkoming van Klein Concert worden aangemerkt. Hier kunnen door koper geen rechten aan worden geleend.
13. Privacy: De gegevens van de klanten worden in het beveiligde systeem van onze website bewaard. De gegevens van de klanten zijn voor niemand anders zichtbaar dan voor Klein Concert.
14. Bij faillissement van de organisator van het evenement is Klein Concert niet aansprakelijk.
15. Om aanspraak te maken op onze Ticket Garantie dient u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw tickets contact op te nemen met Klein Concert.

Artikel 8. Overmacht
1. Tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan een partij worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan de schuld van die partij, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komen.
2. Een beroep op overmacht staat Klein Concert open indien de tekortkoming van Klein Concert een geheel of gedeeltelijk een gevolg is van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, brand, ongevallen, stakingen, bezettingen, maatregelen van overheidswege, niet levering van benodigde tickets aan Klein Concert door derden, en andere onvoorziene omstandigheden.
3. Eventuele aansprakelijkheid van Klein Concert is beperkt tot het bedrag dat koper voor het betrokken ticket heeft betaald.

Artikel 9. Brochure (Web) van Klein Concert
1. De in de brochure van Klein Concert gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en/of drukfouten. De vermelde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Klein Concert bekend waren ten tijde van het in druk geven van de brochure.

Artikel 10. Gegevens van en over Klein Concert
1. Klein Concert is gevestigd aan de Weresteijn 68 te (3363 BP) Sliedrecht.
2. Klein Concert is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in het aanbieden van tickets voor kleine evenementen.
3. Klein Concert is niet geassocieerd met enig officieel verkooppunt of organisator.
4. Gegevens:
Handelsnaam: Klein Concert– www.kleinconcert.nl
Statutaire naam: HvN webdesign
KvK-nr.: 24377286
BTW-nr.: NL181027392B01
5. Klein Concert is niet de organisator van het evenement, maar verkoopt enkel de door de organisator uitgegeven tickets. Klein Concert is een onafhankelijke onderneming en Klein Concert heeft derhalve geen banden met de organisator van het evenement. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat bij de oorspronkelijke verkoop van deze tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator deze tickets annuleren en kan u de toegang tot het evenement worden geweigerd. Koper dient zich te richten op Klein Concert. Klein Concert zal het gehele aankoopbedrag vergoeden, mits er een getekende verklaring van de organisator getoond wordt dat de klant(en) van Klein Concert niet binnen zijn gekomen door geannuleerde kaarten. Om tot vergoeding over te gaan dient de klant binnen 5 werkdagen na aanvang van het evenement de tickets en het bewijs van weigering aan Klein Concert te verstrekken.

Artikel 11. Conversie
Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van het onredelijk karakter hiervan dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

Artikel 12.
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Klein Concert en de koper, tenzij Klein Concert er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper.

Development by HvN webdesign | © Kleinconcert.nl Alle rechten voorbehouden.